Studi Keislaman

SILABUS PERKULIHAN

Mata Kuliah: Studi Keislaman

SKS: 3 SKS

Dosen:Dr.Asril,M.Pd.I

ProgramStudi: PAI

Prasyarat:-

Waktuperkuliahan: Semester Gazal 2019/2020

A. Capaian Pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:                                                                        Mahasiswa dapat memahami studi keislaman secara komprehensif meliputi asal usul,macam-macam, unsur-unsur, tujuan dan fungsi agama, karakteristik dan prinsip-prinsip ajaran Islam, sumber-sumber ajaran Islam (Al-Quran, Al-Hadist,danAl-Ra’yu)pokok-pokokajaranIslam:iman,islam,danihsan,ilmu,danamal,serta aspek-aspek dalamIslam.

B. Bahan Kajian :

 1. Pengertian, AsalUsul, Macam-Macam, Unsur-Unsur, Tujuan dan Fungsi Agama
 2. Kebutuhan Manusia Terhadap Agama
 3. Islamdalam Pengertian yang sebenarnya
 4. Karakteristik dan Prinsip-Prinsip Ajaran Islam, Persamaan dan Perbedaannya dengan Agama-Agama Lainnya
 5. Sumber-Sumber Ajaran Islam(AlQuran, AlHadist, dan Al Ra’yu)
 6. Pokok-Pokok Ajaran Islam:I man, Islam, dan Ihsan, Ilmu, dan Amal
 7. Pokok-PokokAjaranIslam:Iman,Islam,danIhsan,Ilmu,danAmal(Lanjutan)
 8. Aspek Ibadah,Latihan Spiritual dan Ajaran Moral dalam Islam
 9. PerspektifI slam Tentang Kesetaraan Gender
 10. Apek Pembinaan Akhlak Dalam Islam
 11. Aspek Politik dan Kelembagaan Islam Aspek Pendidikan dalam Islam
 12. Aspek Dakwah dalam Islam
 13. Aspek Kemasyarakatan dalam Islam

 

C. Ketentuan Perkuliahan                                                                                                                       Supaya mahasiswa terbiasa dengan ketentuan penyusunan tugas akhir (tesis) Sekolah Pascasarjana IAI Al-Azhar Lubuklinggau, maka makalah yang disusun mengikuti ketentuan sebagai berikut:

 1. Makalah yang disusun dengan struktur berikut:
 2. BAB I berjudul Pendahuluan, yang berisi sub bab: a) Latar Belakang Masalah, b) Identifikasi Masalah, dan c) Pembatasan dan Perumusan Masalah.
 3. BAB II adalah deskripsi teori/masalah yang dibahas. Judul menyesuaikan dengan pokok bahasan. Contoh: BAB II Pengertian dan Konsep Dasar Pendidikan Islam. Sub-bab yang dicantumkan juga menyesuaikan dengan kebutuhan pembahasan.
 4. BAB III berjudul Kesimpulan. Bab ini memuat tentang poin penting dari pokok bahasan yang diuraikan dalam BAB II.
 5. Makalah diketik dengan kertas A4 spasi 1.15 dengan karakter huruf Times New Roman font
 6. Jumlah makalah minimal 8 halaman (terdiri dari BAB I, II, dan III).
 7. Setelah diseminarkan, makalah diperbaiki berdasarkan saran-saran (rekomendasi) peserta dan dosen pengasuh.

D. Evaluasi                                                                                                                                                          Nilai Akhir berkisar dalam rentang angka 0 s.d. 100. Angka-angka tersebut kemudian dikonversikan ke dalam bentuk nilai A, B, C, D, atau E, dengan ketentuan sebagai berikut.                                 

 1. Partisipasikuliah/diskusi = 20%
 2. Tugas-tugas =20%
 3. UjianMidSemester =30%
 4. UjianAkhirSemester=30%
 5. Jumlah = 100%

E. Daftar Referensi :

 1. StudiIslamKomprehensif,AbuddinNata,Prenada,2012
 2. StudiIslamKontemporer,M.RikzaChamami,PustakaRizkiPutraSemarang,2012
 3. DinamikaIslamKultural;pemetaanWacanaKeislamanKontemporer,M.AminAbdulah, Mizan Bandung,2000
 4. WawasanStudiKeislaman,AhmadRivauzi,PenerbitSakata,2015
 5. StudiIslamParadigmaKomprehensif,YanS.Prasetiadi&Ichsan,AlAzharFreshZone,2014
 6. StudiIslamNormativitasatauHistorisitas,AminAbdullah,PustakaPelajarYogyakarta,1996
 7. UniversalitasIslam,SuyuthiJPulungan,MoyoSegoroAgungJakarta,2002
 8. StudiIslamDalamRagamDimensidanPendekatan,AbdulMujib&JusufMudzakkir,Prenada Media Jakarta,2005
 9. Islam,Doktrin,danPeradaban,NurcholishMadjid,ParamadinaJakarta1992
 10. Tradisi Islam, Peran Dan Fungsinya dalam Pembangunan Indonesia, Nurcholish Madjid, Paramadina Jakarta,1997
 11. IslamKomodernandanKeindonesiaan,NurcholishMadjid,MizanBandung,1993
 12. IslamNusantara,SejarahSosialIntelektualIslamdiIndonesia,NorHuda,Ar-ruzzMedia Group Jakarta,2007
 13. MenjadiIndonesia:13AbadEksistensiIslamdiBumiNusantara,KomaruddinHidayat&AhmadGausAF,MizanBandung,2006
 14. IslamNegaradanCivilSociety:GerakanDanPemikiranIslamKontemporer,Komaruddin Hidayat, Paramadina Jakarta,2005
 15. AnalisisGender&TransformasiSosial,MansourFakih2012PustakaPelajarYogyakart
Top